BulgarianCzechEnglishGermanPolishRomanianRussian
GDPR политика
riva-element

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лични данни на физически лица и задълженията на администраторите на данни да въвеждат подходящи технически и организационни мерки, гарантиращи обработването на данни в съответствие с този регламент хотел Акорд предприема необходимите мерки и действия, за да спазва регламента.

 

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ , КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

За целите на настаняването и съгласно чл.116(1) от Закона за Туризма сме задължени да водим регистър със следната информация – дата, име, ЕГН,дата на раждане, пол, гражданство, номер на валиден документ за самоличност, държава издала документа за самоличност, етаж. Стая, пристигнал на дата, отпътувал на дата, брой нощувки, ползване на туристически пакет.

В на територията на обекта се използва видео наблюдение

В процеса на резервация са необходими три имена, телефонен номер. Предоставяйки ги Вие се съгласявате да се използват  във връзка с резервацията и последващото настаняване.

Съгласно резервационната ни политика е необходимо да предоставите данни от кредитна/ дебитна карта – вид, номер, картодържател, валидност. Информацията, която предоставяте е криптирана и защитена от достъп на неоторизирани лица.

 

ЗА КАКВО ИЗПОЛВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НА КОЙ ГИ ПРЕДОСТАВЯМЕ

Събираме и обработваме лични данни само и единствено във връза със законови изисквания

Изготвяме регистър съгласно чл.116(1) от Закона за Туризма

Изготвяме фактури, като попълваме необходимите реквизити съгласно Закона за счетоводството

Видеонаблюдението използваме за гарантиране сигурността и спокойствието на гостите

Събраните лични данни се предоставят на държавни органи , надлежно легитимирали се със съответни документи – писмени разпореждания, в които се посочва основанието, имената на лицата, на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни

Личните данни се унищожават след законово установения срок за съхранение

GDPR политика
riva-element

With regard to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of personal data of private individuals and the obligation of data controllers to put in place appropriate technical and organizational measures to ensure the processing of data in conformity with this regulation, Hotel Akord takes the necessary measures and actions to comply with the regulation.

 

TYPES OF PERSONAL DATA WHICH WE COLLECT AND PROCESS 

For the purposes of accommodation and pursuant to Article 116 (1) of the Tourism Act, we are obliged to keep a register of the following information – date, name, Personal number, date of birth, sex, citizenship, number of a valid identity document, country of residence issued the identity document, floor, room, date of arrival, date of departure, number of nights spent, use of tourist package.

Video surveillance is used on the territory of the site.

Full name and a phone number are required during the booking process. By providing them you agree this data to be used in connection with the booking and subsequent accommodation.

According to our booking policy, when booking through the website, you need to provide credit/debit card details – type, number, cardholder, validity. The information you provide is encrypted and protected from unauthorized access.

 

WHAT WE USE THE PERSONAL DATA FOR AND TO WHOM WE PROVIDE IT

We only collect and process personal data in connection with legal requirements.

We prepare a register pursuant to Article 116 (1) of the Tourism Act.

We prepare invoices by filling in the required requisites under the Accountancy Act.

We use video surveillance to ensure the security and peace of our guests.

The collected personal data shall be provided to the government authorities, duly identified with relevant documents – written instructions stating the grounds, the names of the persons to whom access to the personal data shall be granted.

Personal data shall be destroyed after the statutory storage period.

15585

ГАРАНЦИЯ ЗА НАЙ-ДОБРА ЦЕНА
ХОТЕЛ РИВА

КАКВО ОЗНАЧАВА ГАРАНЦИЯТА ЗА НАЙ-ДОБРА ЦЕНА?

РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА

1. С PROMO5 - ПОЛУЧАВАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ОТ 5%

2. ПОЛУЧАВАТЕ ПО-ВИСОКА КАТЕГОРИЯ СТАЯ (АКО ИМА НАЛИЧНИ)

3. БЕЗПЛАТНО РАННО НАСТАНЯВАНЕ (ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ) С ВКЛЮЧЕН ALL INCLUSIVE ОБЯД

4. БЕЗПЛАТНО КЪСНО НАПУСКАНЕ (ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ) С ВКЛЮЧЕН ALL INCLUSIVE СЛЕДОБЯД

5. 20% НАМАЛЕНИЕ ЗА ОХРАНЯЕМИЯ ПАРКИНГ НА ХОТЕЛА